Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Παθολογικός

Αντικείμενο του μαθήματος: Η μελέτη και μεταφορά γνώσεων σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία της οξείας και χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, που περιλαμβάνει παράλληλη απόκτηση βασικών γνώσεων εφαρμοσμένης μοριακής βιολογίας, χειρισμού μικροσκοπίου, ιατρικής των μεταγγίσεων, διάγνωσης και αντιμετώπισης λοιμώξεων σε ανoσοκατασταλμένους ασθενείς, βασικές αρχές αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων και τέλος βασικές αρχές κλινικής έρευνας.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Επιδημιολογία & ταξινόμηση Λευχαιμιών κατά το σύστημα WHO. Κλινική εικόνα & μοριακοί μηχανισμοί λευχαιμογένεσης. Ενημέρωση και παρακολούθηση ασθενούς. Διάγνωση Λευχαιμίας/το λευχαιμικό κύτταρο: μορφολογικά στοιχεία περιφερικού αίματος και μυελού. Αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων: βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Θεραπευτική προσέγγιση και επιλογές. Εφαρμοζόμενες κυτταρογενετικές και μοριακές αναλύσεις: καρυτότυπος, qPCR, ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος. Videos τεχνικών ορθής φλεβοκέντησης, ΟΜΒ και μυελικής αναρρόφησης και τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής. Κλινική και μεταφραστική έρευνα, διεθνή ερευνητικά δίκτυα. Επίδειξη κυτταρομετρίας ροής σε δείγματα οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας: σε ομάδες 3 φοιτητών. Επίδειξη διαδικασίας biobanking δειγμάτων ασθενών, PCR χιμαιρικού μεταγράφου PML/RARA: σε ομάδες 3 φοιτητών. Επίδειξη μελέτης μυελογράμματος. Εκπαιδευτική επίδειξη μικροσκόπησης: 8-10 επιχρίσματα ΟΜΛ & ΧΜΛ. Παρακολούθηση διαγνωστικού και θεραπευτικού κλινικού χειρισμού ασθενών με οξεία λευχαιμία. Συμμετοχή σε διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας και μυελικής αναρρόφησης. Συμμετοχή σε προετοιμασία και χορήγηση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας και υπομεθυλιωτικής θεραπείας.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με κλινική και εργαστηριακή άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα, αλλά και την αιματολογική εικόνα της λευχαιμίας στο μικροσκόπιο, να συζητούν με τον ασθενή και την οικογένεια για τη διάγνωση και τη πρόγνωση της συγκεκριμένης μορφής λευχαιμίας, να διαχειρίζονται με τη δέουσα προσοχή τον λευχαιμικό ασθενή, να μπορούν να εφαρμόσουν μυελική αναρρόφηση και μυελόγραμμα, να αποκτήσουν βασική εμπειρία σε εφαρμοζόμενες διαγνωστικές μοριακές τεχνικές, να μπορούν να γράψουν κάτω από διδακτική επιτήρηση βασικό σχήμα χημειοθεραπείας και να επιμεληθούν τη χορήγησή του, να διαχειριστούν μετάγγιση αίματος και αιμοπεταλίων και να αναζητούν έγκυρη βιβλιογραφική πληροφορία σχετική με το θέμα.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 27

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 10ο

ECTS: 2