Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής θα παραμείνει κλειστή από 31 Ιουλίου 2018 έως και 19 Αυγούστου 2018 βάσει της παρακάτω ανακοίνωσης της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

Ανακοινώνεται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα διακόψουν τη λειτουργία τους από 28 Ιουλίου 2018 μέχρι και 19 Αυγούστου 2018 (άρθρο 2 παρ.15 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος – ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ. Β΄). Στο διάστημα αυτό θα χορηγηθεί (υποχρεωτικά) κανονική άδεια απουσίας στο Διοικητικό Προσωπικό.

Τις ημέρες αυτές θα λειτουργήσουν μόνο ορισμένες υπηρεσίες του Ιδρύματός μας (Πρωτόκολλο, υπηρεσία φύλαξης, Ταχυδρομείο, πληροφορίες από Σχολές-Τμήματα, καθώς και το Τμήμα Προμηθειών και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια διαγωνισμών-παραλαβή προσφορών κ.λπ.).

 Από την Πρυτανεία

 

Οι εξετάσεις για το μάθημα «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση» θα πραγματοποιηθούν
την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00-15.00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων της
Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις απαιτείται η φοιτητική σας ταυτότητα Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην εξέταση του κάθε μαθήματος είναι η δήλωση του εξεταζομένου μαθήματος στο σύστημα cronos. Σε περίπτωση μη δήλωσης του μαθήματος στο σύστημα cronos, ο βαθμός δε θα αναρτάται.

Μάθημα:	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (2ο έτος)
Γραπτή Εξέταση:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ώρα 17.30.
Χώρος εξέτασης:	Η αίθουσα που γίνεται το θεωρητικό μάθημα και η απέναντι της
(Κτίρια Ιατρικής)

Δηλώσεις:μέχρι 12/9/2018*

* Οι δηλώσεις γίνονται μέσω email:
ΠΡΟΣ: anaesthesia.uoi@gmail.com
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΜ & ΟΝΟΜΑ

Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις απαιτείται η φοιτητική σας ταυτότητα»

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην εξέταση του κάθε μαθήματος
είναι η δήλωση του εξεταζομένου μαθήματος στο σύστημα cronos. Σε περίπτωση μη
δήλωσης του μαθήματος στο σύστημα cronos, ο βαθμός δε θα αναρτάται και δε θα
κρατείται για επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 (συνημμένο αρχείο).

 

Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων".

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά Θέση –επιστημονικού Πεδίου στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Η Αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας για κάθε Μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπήςαναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποίανα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
 1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
 2. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του είναι αληθή,
 3. έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008,
 4. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
 5. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
 6. δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,
 7. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής,
 • Επιπρόσθετα, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, από 24/7/2018 έως 27/7/2018 και ώρα 14.30 και από 20/8/2018 έως 4/9/2018 και ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ν. Κύργιο στο τηλέφωνο 2651007938.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου και θα παραμείνει έως τις 31 Ιουλίου 2018, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημ. έτους 2017-2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Το ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για Έλληνες πολίτες.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr και στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Όσοι ενδιαφέρονται να εκδοθεί το πτυχίο τους σε πάπυρο πρέπει να καταθέσουν 20 ευρώ στο Λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Εθνική Τράπεζα:

IBAN GR9801103590000035948099557

με αιτιολογία για τον παραλήπτη: έκδοση παπύρου-πτυχίου Ιατρικής

Το αποδεικτικό κατάθεσης παραδίδεται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ή αποστέλλεται ως σκαναρισμένο αρχείο στο εμαίλ της Γραμματείας medgram@cc.uoi.gr

Αν επιλέξετε την αποστολή με εμαίλ παρακαλώ στο θέμα να αναγράψετε aitisi ekdosis papyrou και στο κείμενο να αναφέρετε τα στοιχεία σας (όπως στο συνημμένο παράδειγμα).

 

 

Ανακοινώνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών που θα λάβουν το πτυχίο τους στην ορκωμοσία στις 30 Ιουλίου 2018, αποφασίστηκε η τελετή να πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες, κατά αλφαβητική σειρά. 

Έναρξη τελετής 1ης ομάδας: 11:30 (προσέλευση στη Γραμματεία για την υπογραφή πρωτοκόλλων ορκωμοσίας 09:00)

Έναρξη τελετής 2ης ομάδας: 13:00 (προσέλευση στη Γραμματεία για την υπογραφή πρωτοκόλλων ορκωμοσίας  10:30)

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες με τους συμμετέχοντες στην κάθε ομάδα, καθώς και λεπτομέρειες για την τελετή.

 

 

Ανακοινώνεται ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει 4 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην συνημμένη προκήρυξη.

 

Σελίδα 1 από 47