Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Εκτροφείο Πειραματοζώων του Τμήματος Ιατρικής, λειτουργεί από το 1982, και καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η χρηματοδότηση μιας σειράς έργων είτε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είτε από Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα (STRIDE-Hellas), επέτρεψε την δημιουργία συνθηκών ικανών για την σωστή διαβίωση των πειραματοζώων.

Το εργαστήριο διαθέτει άδεια λειτουργίας εγκατάστασης εκτροφής (EL33-BIObr01), προμήθειας (EL33-BIOsup01) και χρήσης/πειραματισμού (EL33BIO-exp01) ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του Εκτροφείου Πειραματοζώων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (56/30-4-2013) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς». Η συμμόρφωση με το σύνολο των παραπάνω διατάξεων εξασφαλίζει την ανθρώπινη φροντίδα των πειραματόζωων που θα οδηγήσει στη δημιουργία αξιόπιστων πρότυπων μοντέλων πειραματοζώων και κατά συνέπεια στη επιτυχή ανακάλυψη ασφαλών φαρμάκων και θεραπειών.

Η λειτουργία του Εκτροφείου αλλά και των νέων μονάδων που θα δημιουργηθούν θα στηριχθεί στην αρμονική συνεργασία του προσωπικού, που φροντίζει τα πειραματόζωα, με τους ερευνητές, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα ζωντανά αυτά μοντέλα πειραματισμού.

Βασική προοπτική της συνεργασίας αυτής θα είναι ο κανόνας των 3R: μείωση/Reduce (πειραματοζώων), αντικατάσταση/Replace (πειραματοζώων με εναλλακτικές μεθόδους) και βελτίωση/Refine (συνθηκών διαβίωσης για καλύτερα αποτελέσματα).

Στοιχεία επικοινωνίας

e-mail: anilabuoi@uoi.gr (Κ. Τσάμης)

τηλέφωνο: 26510 0 7577 & 7622