Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Μεταδιδακτορική Έρευνα
Διαδικασία έναρξης διδακτορικού διπλώματος

Προκειμένου για μεταδιδακτορική έρευνα, τα παρακάτω αρχεία περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες:

  1. Οδηγίες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βάσει της Πρυτανικής Πράξης αριθμ. 14287/3-5-2018 (ΦΕΚ 1884/Β/24-5-2018)
  2. Παράρτημα Α’: Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
  3. Παράρτημα Β’: Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
  • Προσωπικά Στοιχεία
  • Περίληψη (ταυτότητα της προτεινόμενης έρευνας)
  1. Παράρτημα Γ’: Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας