Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Υποβολή ετήσιας έκθεσης προόδου
Διαδικασία έναρξης διδακτορικού διπλώματος

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, κάθε έτος, παρουσιάζουν προφορικά και υποβάλλουν και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ'αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Υπόδειγμα Έκθεσης Προόδου