Πανεπιστημιούπολη, TK 45110, Ιωάννινα
26510 07436

Main Menu

Ανακοινώσεις
09
Ιουν

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Για την πλήρωση είκοσι (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες»

 

1. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη έως είκοσι (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων και αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ ΒΒΕ) των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
4. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

(i) Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%,
(ii) Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%,
(iii) Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), με συντελεστή βαρύτητας 20%
(iv) Γνώση της αγγλικής γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 15%.
(v) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συντελεστή βαρύτητας 5%

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) ή εναλλακτικά να αποστείλουν ταχυδρομικά έως την ως άνω ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i. Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ ΒΒΕ (συνημμένο αρχείο).

ii. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ

iii. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

iv. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

v. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών (με τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας, ή με πιστοποιητικό από τον ΑΣΕΠ επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή Lower). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη γνώση της αγγλικής ή ελληνικής γλώσσας εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).

vi. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης ή άλλου Τμήματος άλλου Πανεπιστημίου.

vii. Υποχρεωτική ταξινόμηση κατά σειρά επιλογής των 10 κατευθύνσεων του προγράμματος.

-Κυτταρογενετική
-Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Βλαστικών κυττάρων
-Kλινικής Χημείας
-Βιοχημείας-Μοριακή Βιολογίας-Μοριακής Γενετικής
-Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
-Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας
-Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας
-Μοριακής Φυσιολογίας
-Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου-in vivo και in vitro διαγνωστικής
-Βιοστατιστικής-Επιδημιολογίας

Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου, και ώρα 10 πμ-2μμ οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ ΒΒΕ (2ος όροφος αιθουσών διδασκαλίας των δευτεροετών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος). Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας θα αναρτηθεί εγκαίρως ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ιατρικής (http://www.med.uoi.gr ).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τηλ. 26510-07201, 07521, e-mail: medgram@cc.uoi.gr).

Για την αίτηση συμμετοχής ανοίξτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης.

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Εκδότης: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Διαβάστηκε 4372 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016 12:21